Аж үйлдвэрийн бүс

Үйлдвэрийн агаарын бохирдолд үйлдвэрийн байрны дотоод орчны агаарын бохирдол болон үйлдвэрлэлээс ялгарах агаарын бохирдолд багтдаг. Төрөл бүрийн  загварын Биозон агаар цэвэршүүлэгч бүтээгдэхүүнийг өөр өөр төрлийн үйлдвэрийн орчинд тохируулж тусгайлан үйлдвэрлэх боломжтой. Биозон агаар цэвэршүүлэгч систем нь бензол, толуол, устөрөгчийн сульфид гэх мэт органик болон органик бус бохирдуулагчдыг оролцуулан олон тооны үйлдвэрийн агаар бохирдуулагчдыг устгаж, үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гарах тааламжгүй үнэрийг арилгадаг. Биозон агаар цэвэршүүлэгч төхөөрөмжүүд ажилчдыг дотоод орчны агаарын бохирдлоос үүсэж болох хортой нөлөөнөөс сэргийлээд зогсохгүй үйлдвэрүүдийн утааны ялгаруулалтыг улсын болон орон нутгийн зохих стандартад нийцүүлдэг.

Туршилт судалгаа

Нэгэн Хонг Конгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламж устөрөгчийн сульфидын бохирдлоос болж маш их тааламжгүй үнэр гаргаж байжээ. Биозон агаар цэвэршүүлэгч төхөөрөмжийг суурилуулсны дараа устөрөгчийн сульфидын түвшин 97.4%-иар буурсан байна.